Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

1.Verkoper

Valcke Evelien, De Gelaarsde Haan, heeft haar maatschappelijke zetel te 8420 De Haan, Koninklijk Plein 3 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0806.442.261. Het BTW nummer is BE 0806.442.261 ("Verkoper").

2.Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4. Levering en verzendkosten

Uw bestelling wordt enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De bestelling wordt steeds zo snel mogelijk bezorgd, een binnenlandse zending is gemiddeld 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling. Verzendingen gebeuren via Bpost.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen geen verzendingskosten. Verzendingskosten worden apart vermeld, € 6.
Wij doen uiteraard onze uiterste best om uw pakket in perfecte staat te leveren, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadigde of vermiste pakketten. Hiervoor kunt u mits een toeslag van 1 euro, uw pakket laten verzekeren.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5.Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

6. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden. Omdat de kleuren van onze artikelen verschillend getoond kunnen worden op basis van monitorinstellingen en -capaciteiten van de koper kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen wel is het mogelijk om het artikel te ruilen. Uiteraard gelden hiervoor onze voorwaarden voor retournering.

7. Klachten en retournering

Indien u een artikel uit de webshop om welke reden dan ook (toch) niet wenst af te nemen, dan heeft u het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, de koop te ontbinden en het product na levering aan De Gelaarsde Haan te retourneren. Dit is alleen mogelijk als de koper ons, via dit formulier of per email (info@gelaarsdehaan.be), hiervan op de hoogte brengt. U kunt het artikel binnen deze termijn terugbrengen naar de winkel, of per post retourneren ( deze verzendkosten zijn voor rekening van de klant). Hiervoor gelden de gangbare posttarieven. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het artikel onbeschadigd en de originele verpakking retour gezonden wordt. Wij verzoeken u vriendelijk om geen diverse maten te bestellen om deze thuis te passen. Wij geven u graag  advies per email (info@gelaarsdehaan.be).

Producten die afgeprijsd zijn kunnen niet worden omgeruild of terugbetaald.

Retournering geldt niet indien: schoenen gedragen zijn; de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen; de originele verpakking ontbreekt.

8. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

9. Prijzen en betaling

Artikelen worden pas verzonden nadat deze betaald werden via de webshop. Betaling kan via de beveiligde betaalsite Mollie. Wij aanvaarden bancontact, mastercard, Visa en overschrijving.

10. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de website van De Gelaarsde Haan, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De Gelaarsde Haan zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

11. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

12. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

13. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

ODR: informatiepunt over de rechten van de consument en over buitenechtelijke geschillenbeslechting.